Susitikime prie NESCAFÉ
kavos puodelio...

UAB NESTLÉ BALTICS
J. Jasinskio g. 16A, LT-01112 Vilnius
Tel. +370 5 252 66 32
Faks. +370 5 252 66 11
El. paštas NP@lt.nestle.comNuostatos ir sAi??lygos

This particular cardstock producing company gives advice all types associated with duties economical plus promptly. The method is a breeze, and then ensures are generally enjoyable. Visitors tend to be completely satisfied far too essay help

Need to Term Paper Help in within the internet to create high quality? Reliable School Assignment helpers provide best and reliable Special Simply writing make it possible to children who try to find school assignment guidance research papers for sale

Are you needing assist to publishing your term paper? It is standard for college students to seek out service on crafting assignments nevertheless for some, it appears as if they need make it easier for when their coach or tutor isn’t within reach write my essay for me

Will you be students who really works the whole time work? Do nott possess the a chance to generate your thesis or dissertation? Take a look at an internet dissertation making company. Through the help of our custom-made thesis writing and modifying facility, you can find give assistance with your dissertation any time of the year. We realize exactly what a fast paced person goals pay someone to write my paper

Hunting for a highly regarded thesis composing aide? Our competent freelance writers provides you with a top-notch-level via internet thesis aid in minimize essays to buy

Our dissertation advice service is created to help young people detailed any job for the college. Thesis allow over the web is really the most trendy ask among pupils custom writing

NestlAi?? tinklapio nuostatos ir sAi??lygos

DAi??kojame uA? apsilankymAi?? A?iame tinklapyje. PraA?ome A?dAi??miai perskaityti A?iame dokumente iA?dAi??stytas nuostatas ir sAi??lygas, nes A?io tinklapio naudojimas bet kuriam tikslui reiA?kia, kad sutinkate su jame iA?dAi??stytomis nuostatomis ir sAi??lygomis.

Ai??iame tinklapyje sAi??vokos “mes”, “mus”, “mAi??sA?” ir “NestlAi?? Group” reiA?kia NestlAi?? S.A ir bet kuriAi?? Ai??dukterinAi?? bendrovAi??, priklausomai nuo konteksto.

Tinklapio privatumo politika

Bet kuri asmeninAi?? informacija ar medA?iaga, nusiA?sta A? NestlAi?? Group tinklapius, yra reglamentuojama Ai??NestlAi?? Group Ai??privatumo ir duomenA? apsaugos politikos, kuri yra pateikta A?ia – PraneA?ime dAi??l privatumo politikos.

Informacijos tikslumas, iA?samumas ir aktualumas

Mes neatsakome, jeigu informacija, prie kurios sudarome prieigAi?? A?iame tinklapyje, yra netiksli ar nepilna. JAi??s savo nuoA?iAi??ra sutinkate remtis A?io tinklapio informacija. JAi??s sutinkate, kad tai yra jAi??sA? A?sipareigojimas stebAi??ti bet kokius A?iame tinklapyje esanA?ios informacijos ir medA?iagos pasikeitimus.

Informacijos perdavimas

Bet koks ne asmeninis praneA?imas ar medA?iaga, kuriAi?? jAi??s perkelsite A? A?A? tinklapA? elektroniniu paA?tu ar kitaip, A?skaitant bet kuriuos duomenis, klausimus, komentarus, pasiAi??lymus ir pan., bus laikomi Ai??nekonfidencialiais ir nepatentuotais. Bet kokia informacija, kuriAi?? perkelsite ar paskelbsite, taps NestlAi?? Group nuosavybe ir jAi?? bus galima naudoti bet kuriam tikslui, t.y. (A?skaitant, taA?iau neapsiribojant) jAi?? dauginti, atskleisti, perduoti, atspausdinti, transliuoti ir skelbti. Be to, NestlAi?? Group galAi??s laisvai naudoti bet kokiame A? A?A? tinklapA? atsiA?stame praneA?ime esanA?ias jAi??sA? Ai??idAi??jas, meno kAi??rinius, iA?radimus, patobulinimus, pasiAi??lymus ar koncepcijas bet kuriuo tikslu, A?skaitant (taA?iau neapsiribojant) produktA? kAi??rimAi??, gamybAi??, reklamAi?? ir rinkodarAi??. UA? tokA? naudojimAi??si informacijAi?? pateikianA?iai A?aliai nebus mokama jokia kompensacija. Pateikdami informacijAi?? taip pat garantuojate, kad jAi??s esate pateiktos medA?iagos/turinio savininkas, kad ji nAi??ra A?A?eidA?ianti, ir kad NestlAi?? Group naudodama jAi?? nepaA?eis jokiA? treA?ios A?alies teisiA?. NestlAi?? Group neprivalo bAi??tinai naudoti pateiktos informacijos.

IntelektualinAi??s nuosavybAi??s teisAi??sAi??

Ai?? Reg. Trademark of SociAi??tAi?? des Produits NestlAi?? S.A. . Visos teisAi??s saugomos.

Visos autorinAi??s ir kitos intelektinAi??s nuosavybAi??s teisAi??s A? A?iame tinklapyje esantA? tekstAi??, vaizdus ir kitAi?? medA?iagAi?? priklauso Nestle Group arba tinklapyje patalpinta medA?iaga, gavus atitinkamo savininko leidimAi??.

Jums leidA?iama narA?yti A?A? tinklapA?, iA?saugoti iA?raA?us juos atsispausdinant, parsisiunA?iant A? kietAi??jA? diskAi?? ar siekiant platinti kitiems asmenims, taA?iau su sAi??lyga, kad nepakeisite jokiA? autoriniA? ir kitA? patentuotA? praneA?imA?, ir tokiA? kopijA? virA?uje bus matomas prekAi??s A?enklas. DraudA?iama dauginti bet kuriAi?? A?io tinklapio dalA? komerciniais tikslais, jA? keisti, pridAi??ti prie bet kurio kito kAi??rinio, leidinio ar tinklapio.

Ai??iame tinklapyje nurodyti prekiA? A?enklai, logotipai, simboliai ir paslaugA? A?enklai (kartu -”PrekiA? Ai??A?enklai”) priklauso NestlAi?? Group. Jokios A?iame tinklapyje pateiktos nuostatos negalima interpretuoti kaip suteikianA?ios bet kokA? leidimAi?? ar teisAi?? naudoti bet kurA? PrekAi??s A?enklAi??, patalpintAi?? A?iame tinklapyje. GrieA?tai draudA?iama naudoti/netinkamai naudoti A?iame tinklapyje patalpintAi?? PrekAi??s A?enklAi?? ar bet kurA? kitAi?? A?io tinklapio turinA?, iA?skyrus atvejus, numatytus Bendrose nuostatose ir SAi??lygose. Taip pat informuojame, kad NestlAi?? Group gins savo intelektinAi??s nuosavybAi??s teises Ai??A?statymo numatyta tvarka, A?skaitant baudA?iamosios bylos iA?kAi??limAi?? , esant rimtiems paA?eidimams.

Nuorodos A? kitus tinklapius Ai??

Naudodamiesi nuorodomis galite nueiti A? kitus, ne NestlAi?? Group tinklo tinklapius, taA?iau Ai??NestlAi?? Group neprisiima atsakomybAi??s uA? Ai??A?iA? kitA? tinklapiA? turinA?, tikslumAi?? ar veikimAi??. Nuorodos yra pateiktos, siekiant geranoriA?kai padAi??ti, todAi??l NestlAi?? Group nAi??ra atsakinga uA? kitA? nurodytA? tinklapiA? vAi??lesnius pakeitimus. Bet kokiA? nuorodA? A?traukimas A? kitus tinklapius nereiA?kia, kad NestlAi?? Group prisiima uA? juos atsakomybAi??. Mes itin rekomenduojame susipaA?inti ir atidA?iai perskaityti visA? kitA? tinklapiA?, kuriuose apsilankysite, teisinius ir privatumo apsaugos praneA?imus.

Garantijos ir atsisakymai

Ai??io tinklapio naudojimas yra tik jAi??sA? atsakomybAi??.

GarantijosAi??

Ai??is tinklapis jums pateikiamas “toks, koks yra” ir “koks yra prieinamas”, todAi??l NestlAi?? Group neteikia jokio pobAi??dA?io garantijA?, nesvarbu, ar aiA?kiai suformuluotA?, ar numanomA?, ar A?statymiA?kai nustatytA?, ar kt. (A?skaitant numanomas perkamumo ir tikimo tam tikram tikslui garantijas), A?skaitant garantijas ar pareiA?kimus, kad A?io tinklapio medA?iaga bus pilna, tiksli, patikima, aktuali, nepaA?eidA?ianti treA?iA? A?aliA? teisiA?; kad prieiga prie A?io tinklapio bus nepertraukiama ar be klaidA?; kad A?is tinklapis bus saugus, kad bet kuris patarimas ar nuomonAi??, gauta iA? NestlAi?? Group per A?A? tinklapA?, bus tiksli ar ja bus galima remtis, todAi??l A?iuo bAi??du aiA?kiai atsisakoma visA? tokiA? pareiA?kimA? ir garantijA?.

Atkreipiame dAi??mesA?, kad kai kuriose jurisdikcijose gali bAi??ti neleidA?iama neA?traukti numanomA? garantijA?, tad kai kurios iA?imtys jums gali bAi??ti netaikomos. PraA?ome pasitikrinti vietinius A?statymus.

Mes pasiliekame teisAi?? bet kuriuo metu apriboti ar nutraukti jAi??sA? prieigAi?? prie A?io tinklapio, ar kurios nors jo funkcijos ar dalies.

AtsakomybAi??Ai??

Nei NestlAi?? Group, nei bet kuri kita A?alis, dalyvaujanti A?io tinklapio kAi??rime, ar pateikime mAi??sA? vardu, nAi??ra atsakinga ir neprisiima jokios atsakomybAi??s uA? tiesioginius, atsitiktinius, A?alutinius, netiesioginius ar baudA?iamuosius nuostolius, sAi??naudas, A?alAi?? ar prisiimtus A?sipareigojimus, susijusius su jAi??sA? prisijungimu, naudojimusi, nesugebAi??jimu naudotis A?iuo tinklapiu ar jo turinio pakeitimu, ar per nuorodas lankomais tinklapiais, arba su bet kuriais kitais veiksmais, kuriA? mes imamAi??s ar nesiimame gavAi?? jAi??sA? atsiA?stus elektroninius praneA?imus.

Nei NestlAi?? Group, nei bet kuri kita A?alis, dalyvaujanti A?io tinklapio kAi??rime, ar pateikime mAi??sA? vardu, nAi??ra atsakinga ir neprisiima jokios atsakomybAi??s uA? A?iame tinklapyje esanA?ios medA?iagos ir paslaugA? palaikymAi?? ar su tuo susijusiA? kokiA? nors pataisymA?, patikslinimA? ar atleidimA? nuo atsakomybAi??s teikimAi??. Bet kokia A?iame tinklapyje pateikta medA?iaga gali Ai??bAi??ti keiA?iama be praneA?imo.

Be to, NestlAi?? Group nAi??ra atsakinga ir neprisiima jokios atsakomybAi??s uA? nuostolius, patirtus dAi??l virusA?, kurie gali paA?eisti jAi??sA? kompiuterinAi?? A?rangAi?? ar kitAi?? turtAi??, naudojantis ar turint prieigAi?? prie A?io tinklapio, ar iA? jo parsisiunA?iant medA?iagAi??. Sprendimas parsisiA?sti medA?iagAi?? iA? A?io tinklapio yra tik jAi??sA? atsakomybAi??.

DraudA?iami veiksmai Ai??

DraudA?iama atlikti bet kurA? veiksmAi??, kurA? NestlAi?? Group, remdamasi pagrA?sta nuoA?iAi??ra, gali laikyti netinkamu ir/ar kuris bAi??tA? laikomas neteisAi??tu, ar kurA? draudA?ia bet kurie A?iam tinklapiui taikomi A?statymai, A?skaitant, taA?iau vien tuo neapsiribojant:

bet kurA? veiksmAi??, kuris

paA?eidA?ia kitos A?alies privatumAi?? (A?skaitant privaA?ios informacijos nusiuntimAi?? be atitinkamo asmens sutikimo) ar bet kuriA? kitA? asmenA? juridines teises;

naudoti A?A? tinklapA?, siekiant diskredituoti ar apA?meiA?ti NestlAi?? Group, jos darbuotojus ar kitus asmenis, ar daryti tai, kas kenktA? NestlAi?? Group reputacijai;

FailA? su virusais siuntimas gali paA?eisti NestlAi?? Group nuosavybAi?? ar kitA? asmenA? turtAi??.

JAi??s ir Ai??NestlAi?? Group sutinkate, kad bet kokios pretenzijos ar nesutarimai, susijAi?? su A?io tinklapio naudojimu, bus sprendA?iami pagal Lietuvos A?statymus ir iA?imtinais atvejais bus pateikti nagrinAi??ti Lietuvos teismA? jurisdikcijai.

Slapukai

NestlAi?? taip pat naudoja sekimo programAi?? (“slapukus”; ang. “cookies”). NestlAi?? Group “slapukA?” naudojimo politika yra iA?dAi??styta A?ia pateiktose NestlAi?? Group Privatumo ir asmeninAi??s informacijos nuostatose.

TeisiniA? praneA?imA? atnaujinimas

Mes pasiliekame teisAi?? keisti ar koreguoti bet kurias A?io praneA?imo sAi??lygas. PraA?ytume kartkartAi??mis atsiversti A?A? puslapA?, kad perA?iAi??rAi??tumAi??te A?iAi?? ir naujAi?? papildomAi?? informacijAi??.

Ai?? Reg. Trademark of SociAi??tAi?? des Produits NestlAi?? S.A.. Visos teisAi??s saugomos.640-554 test
70-331 test
EX300 test
1Z0-060 test
MB2-701 test
70-467 test
EX200 test
350-001 test
700-505 test
640-911 test
M70-301 test
70-489 test
220-802 test
700-501 test
050-SEPROAUTH-02 test
M70-101 test
70-458 test
CCD-410 test
70-341 test
70-464 test
1Z0-051 test
1Z0-144 test
312-50v8 test
70-410 test
70-461 exam
70-462 exam
200-120 exam
70-488 exam
MB2-703 exam
70-411 exam
MB5-705 exam
70-346 exam
70-486 exam
70-347 exam
70-480 exam
70-483 exam Order generic skelaxin
70-412 exam
70-463 exam
MB2-700 exam
70-417 exam
MB2-702 exam
70-487 exam
70-243 exam
70-414 exam
70-466 exam
70-331 exam
EX300 exam
1Z0-060 exam
MB2-701 exam
70-467 exam
EX200 exam
M70-301 exam
70-489 exam
220-802 exam
050-SEPROAUTH-02 exam
M70-101 exam
70-458 exam
CCD-410 exam
70-341 exam
70-464 exam
70-680 exam
74-335 exam
HP0-J73 exam
70-466 dumps
70-331 dumps
EX300 dumps
1Z0-060 dumps
MB2-701 dumps
70-467 dumps
EX200 dumps
M70-301
70-489
220-802
050-SEPROAUTH-02
M70-101
70-458
70-462free plagiarism checker online